આ માહિતી છે ખૂબ જાણવા જેવી વાંચો અને વધુમાં વધુ શેર કરો…..

હેલ્થ

( ૧ ) ઑક્સીજન લેવલ -૯૮ રહેવું જોઈએ

( ૨ ) પલ્સ ૭ પની આસપાસ રહેવા જોઈએ

( ૩ ) રિપોર્ટમાં CRP ૦-૧૦ નોર્મલ આવવો જોઈએ . ( આ રિપોર્ટ શરીરના અંદરના ભાગમાં વાયરસા કેટલી જગ્યાએ અસર કરે છે બતાવે છે . )

( ૪ ) D – Dimer upto ૫૦૦ રહેવો જોઈએ ( આ રિપોર્ટ શરીરમાં લોહી કેટલું જાવું છે એ બતાવે છે . જો ૫૦૦ + આવે તો લોહી પાતળું કરવાના ઈજેકશન આપે છે .

( ૫ ) WBc count ૪૦૦૦-૧૦૦૦૦ રહેવા જોઈએ

( ૬ ) Platlate count ૧૫૦૦૦૦ -૪૦૦૦૦૦ રહેવા જોઈએ .

( ૭ ) સતત વિટામિન સી થી ભરપૂર ખોરાક ખાવાનો ( સંતરા – મોસંબી વધારે પ્રમાણમાં લેવા )

( ૮ ) શકય હોય તો ૨૪ કલાકમાંથી ૪ કલાક છાતી જમીનનાં ભાગ બાજુ રાખી ઉંધા સૂઈ ઊંડા શ્વાસ લેવા જે એકદમ વેન્ટીલેશન જેવું કામ કરે છે .

( ૯ ) કપાલભાતી અને અનુલોમ વિલોમ કરવા

( ૧૦ ) ભૂખ્યાપેટે ના રહેવું અને ઉપવાસ તો બિલકુલ નાં કરવા ..

( ૧૧ ) શકય હોય તેટલું ગરમ પાણી પીવું , શરીરમાં પાણીની કમી ન આવવી જોઈએ .

( ૧૨ ) કોરોના પેશન્ટને દવામાં Fabi flue antibiotic દવા આપવામાં આવે છે . Glenmark pharma company ની આવે છે . ( જે ૧૩૦૦ રૂ.ની ૩૦ ગોળી આવે ) બહુ ઓછા પ્રમાણમાં મેડિકલમાં મળે છે .

( ૧૩ ) Enoxaparin sodium injection લોહી પાતળુ કરવા માટે સીધું લોહીમાં જ આપવામાં આવે છે .

( ૧૪ ) અને આ સિવાય sodium chloride ની બાટલો ચઢાવવામાં આવે છે .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *